Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN REDUCATIONS

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij REDUCATIONS aangeboden cursussen en/of opleidingen en treden in werking per 1 juli 2018. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de student en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van REDUCATIONS.

Artikel 2. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Opleiding: Training, opleiding, cursus, workshop, module, coaching of enige andere bijeenkomst of andere publieksactiviteit met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

2.2 Student: De natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot een cursus is gesloten en daarbij een cursus afneemt, dan wel deel neemt.

2.3 REDUCATIONS: De onderwijsinstelling REDUCATIONS is onderdeel van REDRUM Bureau B.V..

2.4. Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Inschrijven

3.1 Studenten moeten zich voorafgaand aan een opleiding aanmelden door het invullen, ondertekenen en opsturen van het aanmeldingsformulier.

3.2 Na de aanmelding ontvangt de student hiervan een bevestiging. Daarmee is de inschrijving definitief.

3.3 Indien er voor een opleiding het maximum aantal studenten is ingeschreven op het moment van aanmelden, kan een student niet (meer) worden geplaatst, hetgeen zo spoedig mogelijk kenbaar zal worden gemaakt.

3.4 Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de opleiding niet van start gaan. REDUCATIONS stelt in dat geval de wel aangemelde studenten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken voor de aanvang van de cursus, op de hoogte.

3.5 De student kan een cursus voor aanvang annuleren onder de volgende voorwaarden. a. De annulering dient schriftelijk of per e-mail voor aanvang van de cursus te geschieden. b. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is de student 25 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 150,-. c. Bij annulering korter dan twee maanden voor aanvang van de opleiding is de student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 150,-. d. Bij annulering minder dan een maand voor aanvang van de opleiding is de student de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. e. Wanneer een student een opleiding wil annuleren in verband met ziekte is de annulering kosteloos en krijgt hij het reeds betaalde bedrag gerestitueerd. Student zal in dat geval een verklaring van een arts moeten overhandigen. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, zal het gehele bedrag van de ingeschreven opleiding in rekening worden gebracht.

3.6 Indien één of meerdere lessen worden gemist, kunnen deze in overleg worden ingehaald bij dezelfde opleiding in het direct daarop aansluitende opleidingsprogramma. Er vindt geen restitutie van geld plaats.

3.7 Annulering na aanvang van de opleiding leidt niet tot restitutie van de door de student verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Bij tussentijdse beëindiging in verband met ziekte krijgt student het opleidingsgeld gerestitueerd voor de niet gevolgde cursussen na de datum van de beëindiging. Student zal in dat geval een verklaring van een arts moeten overleggen.

3.8 REDUCATIONS hanteert een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 4. Betaling

4.1 Door het ondertekenen en toesturen van het aanmeldingsformulier verplicht de student zich tot betaling van de opleiding.

4.2 Betaling van het opleidingsgeld vindt plaats door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

4.3 Eerste (deel) factuur dient voldaan te zijn vóór aanvang van de cursus.

4.4 Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de student betalen volgens de termijnen voorafgaand aan iedere maand, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Tevens zal er een credit check volgen en bij negatief advies resteert er louter betaling van het volledig opleidingsbedrag voor aanvang van de opleiding, alvorens deel te kunnen nemen aan de ingeschreven opleiding.

4.5 De student is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. REDUCATIONS stuurt de student daarop een betalingsherinnering, waarna de student binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de student ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, dan zal REDUCATIONS de zaak overdragen naar het incassobureau.


4.6 Indien REDUCATIONS een terugbetaling doet, geschiedt dit binnen 6 weken.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de cursus een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

5.2 De student heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de cursus de prijs wordt verhoogd.

5.3 Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5.4 REDUCATIONS heeft het recht om door haar noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen, alsmede het recht om anderen dan de vermelde docenten/coaches in te schakelen. Bij verhindering van de ingeschakelde docent/coach zal REDUCATIONS haar uiterste best doen deze tijdig te vervangen. Mocht zij daar onverhoopt niet slagen, dan zijn de studenten gerechtigd de les op een ander tijdstip in te halen.

Artikel 6. Overige

6.1 REDUCATIONS vraagt elke student, uiterlijk voor begin van de eerste les zijn persoonsgegevens te verstrekken en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart te overleggen.

6.2 REDUCATIONS is een half uur voor de aanvang van de les of bijeenkomst geopend.

6.3 REDUCATIONS is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, materialen of bezittingen van haar studenten.

6.4 Het is niet toegestaan voor studenten om foto- en/of filmopnamen van de lessen/cursussen te maken die voor de promotie van andere activiteiten dan die voor REDUCATIONS kunnen worden gebruikt.

6.5 Prijzen vermeld op de website of in folders zijn onder voorbehoud van wijziging.

6.6 De rechtsverhouding tussen de REDUCATIONS en haar studenten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

6.7 Door student verstrekte informatie wordt door REDUCATIONS, diens personeel en voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. REDUCATIONS conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

6.8 Eventuele kortingen op cursussen staan vermeld op de site. Indien het een actie betreft, gelden hiervoor specifieke voorwaarden, welke vermeld staan in de actie. Aan de kortingen en acties kunnen geen rechten worden ontleend.

6.9 Indien een student zich, naar het oordeel van REDUCATIONS, dusdanig misdraagt dat zijn aanwezigheid op REDUCATIONS niet langer kan worden getolereerd en/of worden gehandhaafd, alsmede indien de student enige andere uit hoofde van deze voorwaarden, REDUCATIONS publicaties of een nadere schriftelijke afspraak op hem rustende verplichting niet nakomt, kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst worden ontbonden.

6.10 In de gevallen als in het artikel 6.9 bedoeld, wordt de student deelname aan de opleiding of cursus, alsmede wordt hem de toegang tot het gebouw van REDUCATIONS ontzegd. De student of – indien van toepassing – de opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op schadevergoeding of op enigerlei andere vorm van compensatie. De student en – indien van toepassing – de opdrachtgever blijven hoofdelijk gehouden de nog aan REDUCATIONS verschuldigde bedragen te voldoen.

6.11 Bij een verzuim van 50% of hoger van het aantal lessen zal de student niet mee kunnen doen aan verdere beoordelingen.

Artikel 7. Vragen en klachten

7.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de cursussen worden door REDUCATIONS beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door REDUCATIONS per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij REDUCATIONS, nadat de student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klachten binnen een maand na aanvang van de cursus is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.

7.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 8.

Artikel 8. Geschillenregeling

8.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

8.2 Geschillen tussen student en REDUCATIONS over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de REDUCATIONS te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student als door de REDUCATIONS aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

8.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 bij REDUCATIONS heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

8.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

8.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

8.6 Wanneer de student een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is REDUCATIONS aan deze keuze gebonden.

8.7 Wanneer REDUCATIONS een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de student schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. REDUCATIONS dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

8.9 In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 7 van dit artikel geen toepassing.