Button Text
Reducations maakt gebruik van cookies
Om het zoeken naar een geschikte opleiding voor jou nog makkelijker te maken, maakt Reducations gebruik van cookies. 🍪

Wijzig de instellingen van je cookies hier wanneer jij wilt. Je privacy komt op de eerste plaats - lees hier meer over in ons Privacy Policy. 💜
Eerst even kennismaken. Hoe heet je?
0 / 0
Voornaam
Achternaam
Hoe kunnen we je bereiken?
00 / 00
e-mailadres
Telefoonnummer
In welke opleiding(en) ben je geïnteresseerd?
0 / 0
Opleidingen
Vraag of opmerking (optioneel)

Let's get
creative

Check snel je inbox voor meer info ;)
sluit venster
sluit venster
⛔️ Oops! Er ging iets mis, controleer je input en probeer opnieuw...

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN REDUCATIONS B.V.

Gevestigd aan het Arthur Koolkwartier 51, 6711 VH Ede, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 72250291

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde
Artikel 3. Aanmelding en inschrijving
Artikel 4. Opleiding en programma
Artikel 5. Huisregels
Artikel 6. Duur van de Overeenkomst
Artikel 7. Minimum aantal inschrijvingen
Artikel 8. Ziekte van opleiders, coaches en begeleiders
Artikel 9. Annulering
Artikel 10. Bedenktijd
Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Intellectuele eigendom
Artikel 15. Verjaringstermijn
Artikel 16. Klachten
Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Artikel 1. Definities

1. In de onderhavige Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen met een hoofdletter geschreven en hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of indien uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:

Reducations

De aanbieder van Opleidingen en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Student

De natuurlijk persoon is ingeschreven voor een door Reducations georganiseerde Opleiding.

Wederpartij

Degene die zichzelf inschrijft voor een Opleiding, dan wel degene die de inschrijving ten behoeve van de Student verricht of degene die Reductions opdracht geeft tot het organiseren van een inhouse Opleiding.

Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Reducations en de Wederpartij op grond waarvan de ingeschreven Student(en) toegang verkrijg(t)(en) tot een Opleiding of op grond waarvan Reducations een inhouse Opleiding organiseert voor de Wederpartij.

Opleiding

iedere door Reducations aangeboden opleidingen, trainingen, cursussen, coaching, workshops en begeleiding met als doel het overbrengen van kennis, hoe dan ook genaamd en in de ruimste zin van het woord.

Inschrijfgeld

het bedrag dat de Wederpartij aan Reducations verschuldigd is voor het volgen van een Opleiding door de ingeschreven Student(en). Dit is een vijfde deel van de totale opleidingskosten. Deze worden verrekend in het totaal bedrag.

Studiemateriaal

door of namens Reducations ontwikkelde readers, handleidingen, applicaties en ander materiaal welke benodigd zijn in het kader van een Opleiding.

Huisregels

de regels die in de gebouwen en opleidingslocaties van Reducations gelden, zoals door Reducations aan de Student gecommuniceerd, bijvoorbeeld via e-mail, de Website of fysiek ter plaatse, alsmede andere specifieke vanuit Reducations van toepassing verklaarde regelingen.

Website

de website van Reducations welke te bereiken is via: https://www.reducations.com/.

Partijen

Reducations en de Wederpartij gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.

Algemene Voorwaarden

de bepalingen uit het onderhavige document.2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde

 1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, diensten en werkzaamheden van Reducations, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden van de Wederpartij, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Reducations uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Reducations gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Reducations de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Reducations, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op de onderhavige Algemene Voorwaarden doen.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Reducations in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Reducations vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 6. De Wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Reducations gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen Reducations en de Wederpartij gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
 8. Reducations behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Aanmelding en inschrijving

 1. Om deel te kunnen nemen aan een Opleiding, dient de Student zich daarvoor in te schrijven of in te worden geschreven via de Website van Reducations. Ook is het mogelijk om het inschrijfformulier via e-mail te ontvangen en ingevuld retour te zenden. Reducations is gerechtigd toelatingsvoorwaarden te stellen aan de deelname aan een Opleiding.
 2. De aanmelding is voltooid op het moment dat alle stappen van het aanmeldproces succesvol zijn doorlopen, althans het inschrijfformulier (op de website of anderszins) volledig ingevuld aan Reducations is toegezonden.
 3. De behandeling van aanmeldingen vindt plaats in volgorde van ontvangst. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan de capaciteit van een Opleiding toelaat, dan wordt de aangemelde persoon op een wachtlijst geplaatst. Personen op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating tot – doch echter geen verplichting tot deelname aan – de eerstvolgende Opleiding met een vergelijkbare inhoud.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reducations schriftelijk heeft bevestigd dat de aanmelding is aanvaardt. Deze bevestiging geldt als inschrijfbewijs.
 5. Reducations is gerechtigd een aanmelding zonder opgave van reden(en) te weigeren.
 6. Indien Reducations ten behoeve van de contractsluiting een offerte heeft verstrekt, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Wederpartij de offerte van Reducations schriftelijk heeft aanvaardt.

Artikel 4. Opleiding en programma

 1. Reducations zal de Opleidingen zo zorgvuldig en vakbekwaam mogelijk verrichten op basis van een inspanningsverplichting en - in voorkomend geval - overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Reducations is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de Opleiding en/of het team van opleiders aan te brengen, mits daarmee de kwaliteit van de Opleiding niet onredelijk wordt aangetast.
 3. Reducations heeft het recht om door haar ingeschakelde derde(n) of ingezette medewerker(s) te vervangen. Reducations zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de Opleiding zoveel mogelijk te waarborgen.

Artikel 5. Huisregels

 1. Student is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
 2. De Student houdt zich in de gebouwen van Reducations en de daaraan verbonden terreinen en locaties aan de Huisregels van Reducations. De Student is nadrukkelijk verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken op Reducations verstoren respectievelijk kunnen verstoren.
 3. Indien een Student de Opleiding door zijn/haar wangedrag het normale verloop van de Opleiding verstoort of belemmert, kan Reducations de Student tijdelijk dan wel definitief verwijderen van de Opleiding. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan het vertonen van agressief gewelddadig of (seksueel) intimiderend gedrag, en het niet naleven van de Huisregels na een waarschuwing van Reducations. Verwijdering zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan Student en laat onverlet de verplichting van Student tot betaling van het volledige bedrag, zoals overeengekomen bij aanmelding.
 4. Het is tijdens de Opleiding niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opleiders, coaches, begeleiders en andere deelnemers film- en geluidopnames te maken, behoudens voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals wordt vermeld bij de inschrijving.
 2. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens in de gevallen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Minimum aantal inschrijvingen

Indien er voor een bepaalde Opleiding een minimum aantal inschrijvingen door Reducations wordt gehanteerd, kan deze Opleiding alleen doorgang vinden indien er voldoende inschrijvingen plaatsvinden. Indien het minimum aantal inschrijvingen niet wordt behaald, heeft Reducations het recht de betreffende Opleiding niet plaats te laten vinden (te annuleren) zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Reducations zal in dat geval een nieuw voorstel voor een datum en tijdstip voor deelname aan de Student doen. Indien Student dit voorstel niet accepteert, zal Reducations het Inschrijfgeld binnen 14 dagen terug betalen.Indien er voor een bepaalde Opleiding een minimum aantal inschrijvingen door Reducations wordt gehanteerd, kan deze Opleiding alleen doorgang vinden indien er voldoende inschrijvingen plaatsvinden. Indien het minimum aantal inschrijvingen niet wordt behaald, heeft Reducations het recht de betreffende Opleiding niet plaats te laten vinden (te annuleren) zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Reducations zal in dat geval een nieuw voorstel voor een datum en tijdstip voor deelname aan de Student doen. Indien Student dit voorstel niet accepteert, zal Reducations het Inschrijfgeld binnen 14 dagen terug betalen.

Artikel 8. Ziekte van opleiders, coaches en begeleiders

In het geval van ziekte van een opleider, coach of begeleider of enige andere vorm van overmacht zal Reducations zich redelijkerwijs inspannen om voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal Reducations de Student zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en in overleg een nieuwe datum vaststellen. Reducations is in deze gevallen geen restitutie van reeds betaalde bedragen of enige ander vorm van schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 9. Annulering

 1. De Student heeft het recht zich bij een Opleiding te laten vervangen door een andere persoon, indien dit voor de aanvang van de Opleiding schriftelijk aan Reducations is gemeld en de betreffende persoon aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en ermee instemt de rechten en verplichtingen van de Student integraal over te nemen.
 2. Bij afzien (annuleren) van deelname aan de Opleiding zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:a. 10% van het Inschrijfgeld bij annulering op een tijdstip eerder dan twee maanden voor de start van de Opleiding;b. 20% van het Inschrijfgeld bij annulering op een tijdstip tussen twee maanden en één maand voor de start van de opleiding;c. 30% van het Inschrijfgeld bij annulering op een tijdstip tussen één maand en twee weken voor de start van de opleiding;d. 50% van het inschrijfgeld bij annulering minder dan twee weken voor de start van de opleiding.
 3. Tussentijdse beëindiging van de Opleiding leidt tot 50% restitutie van de overeengekomen prijs plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze lessen. De totale kosten zijn nummer hoger dan de overeengekomen prijs.
 4. Wanneer de Wederpartij een Opleiding wil annuleren in verband met ziekte van de Student is de annulering kosteloos en betaalt Reducations het reeds betaalde Inschrijfgeld terug. Voordat Reducations tot terugbetaling overgaat zal er een schriftelijke verklaring van een arts aan Reducations moeten worden overhandigd, waarin de arts verklaart dat de Student om gezondheidsredenen niet kan deelnemen aan de Opleiding.
 5. Indien één of meerdere lessen door de Student worden gemist, bijvoorbeeld in het geval van ziekte, kunnen deze in overleg worden ingehaald bij dezelfde Opleiding in de direct daarop volgende opleidingsperiode. Er vindt geen restitutie van Inschrijfgeld plaats.
 6. Bij tussentijdse beëindiging in verband met ziekte betaalt Reducations het Inschrijfgeld terug voor de niet genoten opleidingsperiode na de datum van de beëindiging. Ook in dat geval zal er een schriftelijke verklaring van een arts aan Reducations moeten worden overhandigd, waarin de arts verklaart dat de Student om gezondheidsredenen niet langer kan deelnemen aan de Opleiding.

Artikel 10. Bedenktijd

 1. De bedenktijd zoals opgenomen in dit artikel geldt uitsluitend voor Consumenten die een Overeenkomst op afstand met Reducations aangaan. Onder “Consument” wordt verstaan: de natuurlijke persoon die bij het aangaan van de Overeenkomst met Reducations niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Vanaf het moment dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de Consument het recht de Overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het online ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de Consument is hiertoe niet verplicht. Indien de Consument aan Reducations heeft verzocht met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de Consument herroept de Overeenkomst binnen de bedenktijd, zal Reducations de in redelijkheid over deze periode gemaakte kosten naar rato in rekening brengen. De Consument heeft géén recht op het recht op herroeping indien:-
 • de Consument heeft ingestemd om met de Opleiding te starten binnen de bedenktijd; en
 • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn/haar recht op herroeping; en
 • de Opleiding daadwerkelijk volledig geleverd is.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, zal het verschuldigde Inschrijfgeld telkens per overeengekomen periode (bijvoorbeeld per maand) in rekening worden gebracht. De periode waarover de termijnbedragen in rekening worden gebracht kunnen gelijk lopen met de opleidingsduur of tot na de opleidingsduur worden overeengekomen. Indien er een periode voor betaling in termijnen wordt overeengekomen die langer duurt dan de duur van de Opleiding, dan zullen de overige termijnbedragen na het eindigen van de Opleiding door Reducations in rekening worden gebracht.
 2. De Wederpartij is het volledige Inschrijfgeld aan Reducations verschuldigd ongeacht of de door de Wederpartij ingeschreven Student(en) de Opleiding(en) volledig hebben bijgewoond en/of afgerond.
 3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Reducations aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Reducations is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
 4. Indien in afwijking van lid 1 is overeengekomen dat betaling geheel vooruit zal worden voldaan, dient het Inschrijfgeld per ommegaande te worden voldaan, bijvoorbeeld op een van de op de Website van Reducations aangeboden betaalwijzen.
 5. Na het verstrijken van de betaaltermijn verkeert Student of de derde die de Inschrijving ten behoeve van de Student heeft verricht van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 6. Student of de derde die de inschrijving ten behoeve van de Student heeft verricht is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Reducations maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van Student c.q. derde. In dat geval is Student c.q. derde een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Reducations gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 7. In bovenstaande gevallen heeft Reducations voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, zonder dat Wederpartij het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 8. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Wederpartij wordt gelegd, Wederpartij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 9. Indien Wederpartij meent dat een factuur onjuist is, dient Wederpartij binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn bezwaren aan Reducations kenbaar te maken. De betalingsverplichting blijft te allen tijde staan. Betaling mag dan ook niet worden opgeschort.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Reducations voor directe schade geleden door Student of Wederpartij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Reducations van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, beperkt tot het Inschrijfgeld dat door Reducations voor de betreffende Opleiding in rekening werd gebracht.
 2. Aansprakelijkheid van Reducations voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, ziekte (van werknemers) en/of letselschade is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Reducations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Reducations is uitgegaan van door of ten behoeve van de Student verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie. Voorts is Reducations niet aansprakelijk voor het opvolgen van adviezen door de Student in door Reducations aangeboden Opleidingen. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en niet dwingend.
 4. De aansprakelijkheid van Reducations wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Wederpartij Reducations onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en Reducations ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

Artikel 13. Overmacht

 1. Reducations is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, waaronder in ieder geval begrepen pandemie of epidemie.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waar op Reducations geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reducations niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Reducations kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van de Wederpartij worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 4. Voor zover Reducations ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Reducations gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Reducations zich de rechten en bevoegdheden voor die Reducations toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle auteursrechten met betrekking tot door Reducations aan Student verstrekte of door Reducations in opdracht van de Wederpartij ontwikkelde werken, zoals opleidings- en cursusmateriaal, rapporten, adviezen, opdrachten, software, beeldmateriaal, enz., behoren slechts aan Reducations en mogen slechts door de Student en Wederpartij worden gebruikt en vermenigvuldigd ten behoeve van persoonlijk gebruik c.q. gebruik binnen de eigen organisatie. De door Reducations verstrekte of ontwikkelde werken mogen niet door Student zonder voorafgaande toestemming van Reducations openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte werken anders voortvloeit.

Artikel 15. Verjaringstermijn

De termijn waarbinnen de Wederpartij Reducations tot vergoeding van schade kan aanspreken, is in alle gevallen beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het moment waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. De aansprakelijkheid van Reducations vervalt in ieder geval na ommekomst van 1 jaar na uitvoering van de werkzaamheden waaruit de schade voortvloeit.

Artikel 16. Klachten

 1. De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Reducations. Student of Wederpartij stelt Reducations zo spoedig als mogelijk op de hoogte van eventueel door de Wederpartij of Student ondervonden klachten.
 2. Klachten over gegeven Opleidingen dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na het eindigen daarvan aan Reducations te worden gemeld. Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal Reducations deze zo goed mogelijk proberen te verhelpen. Daarbij zal Reducations zich inspannen de klacht binnen vier weken af te handelen. Mocht Reducations meer tijd voor de klacht nodig hebben dan wordt de Student of Wederpartij op de hoogte gebracht van de verwachte behandeltermijn.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is een gang naar de bevoegde rechter in overeenstemming met het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle door Reducations gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Student en Reducations over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Reducations te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de Student en Wederpartij als door de Reducations aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Student of Wederpartij een klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 bij Reducations heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de student of de Wederpartij een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Reducations aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Reducations een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de student en/of de Wederpartij schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Reducations dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 7 van dit artikel geen toepassing.

Laatst gewijzigd op: 29 april 2022